Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem · 04 / 20-27-600 · info@domtaber.si

Svet zavoda Taber

SVET ZAVODA TABER

Občina Cerklje na Gorenjskem in GIP d.o.o. Gradbinec iz Kranja sta leta 2007 sklenila pogodbo o ustanovitvi Socialnovarstvenega zavoda Taber, ki bo izvajal nepridobitno dejavnost na področju socialnega varstva starejših. V februarju 2011 je občina na podlagi pogodbe o prenosu dela ustanoviteljskega deleža  GIP Gradbinca d.o.o. kot dodatek št.1 k pogodbi o ustanovitvi SVZ Taber, postala stoodstotna lastnica zavoda.

Poglavitni razlog za izgradnjo doma Taber je bilo pomanjkanje domskih zmogljivosti na Gorenjskem in staranje prebivalstva.

Osnovni namen izgradnje doma je bilo zgraditi socialno infrastrukturo in vzpostaviti nove storitve institucionalnega varstva starejših oseb v Občini Cerklje na Gorenjskem po sodobnih konceptih domov in na podlagi pridobljene koncesije. V domu se izvaja celovita in visoko kvalitetna storitev socialne oskrbe in zdravstvene nege starejših z možnostjo zadovoljevanja vseh potrebnih uporabnikov na enem mestu.

Pri tem je pomembno tudi dejstvo, da se je odprlo več kot 70 delavnih mest, tudi za občane naše občine.

Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem je v mesecu maju 2013 sprejel sklep, s katerim je imenoval člane sveta SVZ Taber. Andrejo Jerala in Antona Kopitarja kot predstavnika ustanovitelja, za predstavnika uporabnika  zainteresirane javnosti pa Janeza Korbarja.

V prvem mandatu, ki nam je bil zaupan, smo člani sveta zavoda imeli 27 rednih in 11 korespondenčnih sej. Z delom smo pričeli, ko se je dom nahajal v tretji gradbeni fazi, kar je pomenilo aktivno sodelovanje članov pri sami gradnji, pri pripravi različne dokumentacije, javnih naročilih, vse do končne faze, to je opremljanja samega objekta, ki obsega 7505 m2 in je v njem 150 oskrbovancev.

V prvem mandatu je svet zavoda obravnaval in sprejel tudi vse potrebne akte, finančne plane poslovanja za posamezno leto, poslovnik o delu sveta, statut, pravilnike za posamezna področja, hišni red in cenike. Za uspešno in nemoteno  delo sveta v tem mandatu ima, ob pomoči ostalih dveh članov, največ zaslug predsednica sveta ga. Andreja Jerala.

V prvem mandatu sveta je bilo število članov nepopolno, sodelovala nista predstavnika uporabnikov in zaposlenih, ker Občinski svet občine v dveh poskusih ni potrdil Akta o ustanovitvi SZV Taber. V tretje jim je to uspelo, tako v drugem mandatu svet deluje v polni, torej pet članski sestavi.

Člani sveta v novem mandatu so:

Predstavnica uporabnikov ga. Helena Vončina.

Predstavnik zaposlenih Zdravko Kastelic.

Predstavniki ustanovitelja g. Janez Korbar, ga. Andreja Jerala  in g. Anton Kopitar. 

Prva - konstitutivna seja Sveta zavoda Taber, je potekala 20.09.2017, kjer smo izvolili novega predsednika sveta g. Antona Kopitar.

Kot predsednik sveta zavoda želim delo nadaljevati s sodelovanjem vseh članov, zaposlenih in uporabnikov SVZ Taber, ki naj bo tako po zunanji urejenosti, kot po storitvah do uporabnikov med najboljšimi in najlepšimi v Sloveniji.

Pomembno bo sodelovanje lokalne skupnosti, pristojnih ministrstev, ostalih domov starejših v Sloveniji, prostovoljcev, kulturnih, likovnih in humanitarnih društev s ciljem, da v Dom prinesejo pozitivno energijo, radost in prijaznost do uporabnikov in zaposlenih.

Socialnovarstveni zavod Taber za uspešno delo potrebuje kooperativnost vseh, tako bo delo v domu potekalo mirno, brez nepotrebnega vnašanja nemira, kritike, saj strokovnost zaposlenih ob sodelovanju sveta zavoda in ustanovitelja zagotavlja kvalitetno in uspešno delo.

Predsednik Sveta zavoda Taber

Anton Kopitar