Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem · 04 / 20-27-600 · info@domtaber.si

Uradna podelitev certifikata DPP

V petek, 9.12.2016 smo s strani Inštituta Ekvilib in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tudi uradno prejeli certifikat Družini prijazno podjetje.

Ekvilib inštitut, nosilec certifikata Družini prijazno podjetje, je podelil certifikate 24 podjetjem, od tega je 6 podjetij prejelo osnovni in 18 polni certifikat. Do danes se je v projekt certificiranja priključilo že preko 250 slovenskih podjetij in organizacij. Slovesna podelitev je potekala v Kreativnem poligonu v Ljubljani.

Podjetja generacije 2016, ki so prejela osnovne certifikate DPP so:

 • Komunalno podjetje PTUJ d.d.
 • PLIVA Ljubljana d.o.o.
 • PRIZMA PONIKVE, posebni socialno varstveni zavod
 • Socialnovarstveni zavod Taber
 • Varstveno delovni center Nova Gorica
 • Zdravstveni dom Radeče

Polne certifikate DPP pa so prejela naslednja podjetja in organizacije:

 • Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem
 • DOM HMELINA, Dom za starejše občane, d.o.o.
 • DOM STAREJŠIH IDILA d.o.o.
 • Dom sv. Jožef
 • ELRAD International d.o.o.
 • GEN energija d.o.o.
 • HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica
 • JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
 • Javno podjetje, Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
 • Komunala Novo mesto d.o.o.
 • LOTRIČ Meroslovje d.o.o.
 • Makomtrgovina d.o.o.
 • MDM d.o.o.
 • REGISTRATOR računovodski servis d.o.o.
 • SPEKTER d.o.o.
 • Splošna bolnišnica Izola
 • Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
 • Združenje delodajalcev Slovenije
   

Posebne zahvale za širjenje kulture družini prijaznega podjetja v Sloveniji so prejela podjetja, ki so v postopek certificiranja vključene od leta 2009 dalje:

 • Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
 • Kapitalska družba d.d.
 • LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d. d.
 • Modra zavarovalnica, d.d..

Obenem so zahvale za širjenje kulture družini prijaznega podjetja prejela podjetja, ki so v sistem certificiranja vključena od samega začetka, torej od leta 2007 dalje:

 • AMPLEXOR Adriatic d.o.o.
 • DRUŽINA d.o.o.
 • Ebm­-papst Slovenija d.o.o.
 • IBM Slovenija d.o.o.
 • Lek farmacevtska družba d.d.
 • MERCATOR IP, invalidsko podjetje, d.o.o.
 • MERCATOR, d.d.
 • MIKRO+POLO, d.o.o.
 • ŠS d.o.o.
 • Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Certifikat Družini prijazno podjetje je princip organizacijskega upravljanja, ki zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ti se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd., ter večanja zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar prinaša jasne pozitivne ekonomske učinke.

Družini prijazno podjetje

Skrb za našo ekipo zaposlenih nas je vodila k temu, da smo se odločili pristopiti k programu Družini prijazno podjetje ter tako povečati njihovo efektivnost in zadovoljstvo.

Cilj programa je čim bolj olajšati usklajevanje zasebnega ter poslovnega življenja posameznikov. Osnovni certifikat smo že pridobili.

ZAKAJ se podjetja odločajo za pridobitev certifikata?
Veselje do dela in pripadnost zaposlenih sta bistvenega pomena za uspešen razvoj in rast podjetja. Zavedajo se, da za njihovo uspešnostjo stojijo zaposleni, ki so ključni v določenem delovnem procesu.

KAJ JE certifikat Družini prijazno podjetje?
Certifikat Družini prijazno podjetje je svetovalno- revizorski postopek, ki temelji na principu upravljanja in sodelovanja z zaposlenimi s poudarkom na usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Certifikat je dolgoročen svetovalni postopek, ki zagotavlja pozitivne učinke, ki segajo preko usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja in odraža konkurenčne prednosti s pozitivnimi ekonomskimi učinki za podjetje ter dolgoročne učinke za družbo.

Pristop do zaposlenih
V SVZ Taber se zavedamo, kako pomembna je uskladitev družinskega življenja, obenem pa tudi družbene odgovornosti naših zaposlenih, zato smo pristopili k projektu Družini prijazno podjetje. Zavedamo se, da je le zadovoljen in motiviran delavec pri svojem delu uspešen, zato smo si zastavili cilj- biti še bolj prijazni do naših zaposlenih in njihovih družin.

KDO pridobi v postopku certificiranja?
Pridobitev certifikata ima pozitivne učinke, ki se kažejo na več nivojih.
Zaposleni
S pridobitvijo certifikata zaposleni dobijo jasno sporočilo, da so za podjetje pomembni ter da vodilnim ni vseeno za njihovo počutje na delu.
Podjetje
Na samo podjetje ima pridobitev certifikata in implementacija ukrepov pozitivne ekonomske učinke; poveča se produktivnost, saj so zaposleni bolj zbrani na delovnem mestu; zmanjšuje se absentizem; boljša je organizacija dela in zmanjšajo se stroški, povezani s fluktuacijo zaposlenih.
Vodstvo
Ena izmed pozitivnih strani vpeljave certifikata je tudi poudarek na vodjih in njihovem načinu vodenja. Z implementacijo ukrepov vodilni pridobivajo nove načine delovanja in nova znanja upravljanja s človeškimi viri.

UKREPI za boljše počutje naših zaposlenih
Fleksibilni delovni čas
Okvirni delovni čas določa najzgodnejši začetek dela in najpoznejši odhod iz dela. Variabilni del: 6:30-7:30 in 14:30-15:30.
Ukrep velja le za določena delovna mesta.
Časovni konto
Opravljeno število ur se obravnava kot časovno dobro imetje ali kot dolgovane ure. O koriščenju oziroma vračilu ur se delavec dogovarja z nadrejenim.
Obdaritev otrok zaposlenih
Voščilo ob rojstvu otroka in novoletno obdarovanje otrok. Obdarujejo se otroci do 10. leta starosti.
 

Obvezni ukrepi

 • Tim za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,
 • komuniciranje z javnostjo,
 • komuniciranje z zaposlenimi,
 • raziskave med zaposlenimi,
 • usklajevanje dela in družine,
 • izobraževanje vodij.

Projektna skupina za uskladitev poklicnega in zasebnega življenja
Za vse informacije o certifikatu Družini prijazno podjetje in možnostih koriščenja izbranih ukrepov se lahko obrnete na člane projektne skupine za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Vodja projekta: Martina Martinčič

Člani projektne skupine:
Rudi Sluga, Aleksandra Majcen, Nada Potočnik, Barbara Lavrenčič, Majda Frantar, Brigita Jeras, Boštjan Sušnik in Nastja Pipan.

Vse predloge, pohvale, pripombe ali pritožbe v zvezi s projektom Družini prijazno podjetje lahko oddate v posebni nabiralnik na recepciji Doma. Vaših odzivov bomo veseli!

Prihodnost gradimo na znanju , ustvarjalnosti, predanosti, zaupanju, skrbi za zdravje, strpnosti in poštenosti.
"Naši zaposleni so naš ključ do uspeha."