Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem · 04 / 20-27-600 · info@domtaber.si
Pomoč na domu

Pomoč na domu

V Občini Cerklje na Gorenjskem od dne 13.06.2017, izvajamo tudi storitev pomoč družini na domu. Storitev pomoč na domu opravljamo vse dni v letu po predhodno sklenjenem dogovoru med upravičencem in Domom Taber. Neposredno izvajanje storitve za upravičenca traja največ do 4 ure dnevno oz. največ do 20 ur tedensko. Cene storitev najdete pod zavihkom Cenik pomoč na domu.

KAJ JE POMOČ DRUŽINI NA DOMU?

Pomoč na domu kot socialna oskrba je socialnovarstvena storitev, ki se izvaja na domu uporabnika. Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

 

NAMEN STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU:

 • Čim dlje ostati v domačem okolju
 • Izboljšati kakovost življenja v starosti
 • Ublažiti osamljenost
 • Avtonomnost in zasebnost uporabnika
 • Zagotovljena pomoč in nega v okviru individualnih potreb in želja
 • Ob koriščenju pomoči na domu se uporabniki počutijo varne

 

KOMU JE STORITEV POMOČ DRUŽINI NA DOMU NAMENJENA?

 • Storitev pomoč na domu je namenjena:
 • Osebam, starim nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje;
 • Osebam s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu;
 • Drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
 • Kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe, nesposobne za samostojno življenje;
 • Hudo bolnemu otroku ali otroku s težko motnjo v telesnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

 

STORITVE V OKVIRU POMOČI NA DOMU:

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:

 • Gospodinjsko pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
 • Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
 • Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

 

KONTAKTNA OSEBA:

Ana Starman, univ. dipl. soc. delavka

Telefonska številka: 04/20-27-638

e-mail: ana.starman@domtaber.si